تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
فوق لیسانس 
1394 
مدرسی معارف اسلامی 
دانشگاه قم 
17.00 
سطح 2 
1390 
فقه و اصول 
حوزه علمیه قم 
16.00 
سطح 1 
1385 
فقه و اصول 
حوزه علمیه قم 
15.00