سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
اداری 
مرکز مدیریت حوزه های علمیه 
کارشناس مسئول  
1388/01/01 
1395/07/01 
نظارت و ساماندهی امور مربوط به واحدهای زیر مجموعه حوزه ریاست 
اداری 
مرکز مدیریت حوزه های علمیه 
کارشناس مسئول  
1395/07/01 
1395/11/01 
مسئولیت امور محتوائی و کارشناسی دفتر مدیر محترم حوزه و تجزیه و تحلیل نامه های دریافتی 
اداری 
مرکز مدیریت حوزه های علمیه  
کارشناس مسئول  
1395/11/01 
ادامه دارد 
مسئولیت اداره دبیرخانه گروه مشاوران حوزه های علمیه و ساماندهی امور و برگزاری جلسات تخصصی و علمی مشاوران 
اداری 
مرکز مدیریت حوزه های علمیه 
مدیر محتوائی 
1393/02/01 
ادامه دارد 
نظارت و ارزیابی فعالیت کلیه سایتهای تابعه مرکز و پایگاه های اطلاع رسانی و تأمین محتوای سایت اصلی مرکز مدیریت حوزه های علمیه